Algemene Voorwaarden

Geldig vanaf: 16 Juli 2023

Algemene Voorwaarden Freefy


Laatst bijgewerkt: 16/07/2023


Welkom bij Freefy! Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") regelen uw gebruik van de Freefy-app ("App") en de daarmee verbonden diensten. Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u de App gebruikt. Door de App te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.


Acceptatie van de Voorwaarden

Door de App te gebruiken, verklaart u dat u deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u de App niet te gebruiken.


Beschrijving van de App

Freefy is een app waarmee gebruikers gratis spullen kunnen verhandelen. Gebruikers kunnen items aanbieden die ze niet langer nodig hebben en andere gebruikers kunnen deze items gratis ophalen. Freefy fungeert als een platform voor het faciliteren van deze transacties en is geen eigenaar van de aangeboden items.


Gebruikersaccounts

Om gebruik te maken van de diensten van Freefy, dient u een gebruikersaccount aan te maken. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en actuele informatie tijdens het registratieproces. U stemt ermee in dat u geen valse identiteit of accountinformatie zult gebruiken en dat u uw accountgegevens vertrouwelijk zult houden. U bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account.


Gebruikersverantwoordelijkheden

U stemt ermee in om de App op een verantwoordelijke en wettige manier te gebruiken. U gaat ermee akkoord dat u:


a. De App niet zult gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden.

b. Geen inbreuk zult maken op de rechten van anderen, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten.

c. Geen inhoud zult plaatsen die lasterlijk, beledigend, bedreigend, obsceen, discriminerend of anderszins aanstootgevend is.

d. Geen persoonlijke informatie van andere gebruikers zult verzamelen of op andere wijze in strijd handelt met ons privacybeleid.

e. Geen poging zult ondernemen om ongeoorloofde toegang tot de App, accounts van andere gebruikers of systemen of netwerken verbonden met de App te verkrijgen.

f. Geen virussen, kwaadaardige code of andere technologisch schadelijke materialen zult verspreiden.

g. Geen activiteiten zult ondernemen die het goede functioneren van de App verstoren of overbelasten.


Gebruiksbeperkingen

a. U mag de App niet reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Freefy.

b. U mag geen gebruik maken van geautomatiseerde systemen of software om gegevens van de App te extraheren (scraping) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Freefy.

c. U mag geen wijzigingen aanbrengen in de App of enig deel daarvan, inclusief de broncode, tenzij uitdrukkelijk toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving.


Intellectuele Eigendom

Freefy behoudt alle rechten, titels en belangen in en op de App, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten die daaraan verbonden zijn. U krijgt geen enkel recht of licentie om de App anders te gebruiken dan zoals uitdrukkelijk in deze Voorwaarden is uiteengezet.


Kwaliteit van aangeboden producten

a. Freefy streeft naar het aanbieden van kwaliteitsproducten aan gebruikers. Alleen producten van goede kwaliteit en in bruikbare staat komen in aanmerking voor plaatsing en deelname aan acties.

b. Freefy behoudt zich het recht voor om producten van slechte kwaliteit of ongeschikte items te verwijderen van de App. Dit om de gebruikerservaring te waarborgen en de integriteit van het platform te behouden.

c. Gebruikers worden aangemoedigd om alleen producten aan te bieden die voldoen aan redelijke kwaliteitsnormen en geschikt zijn voor hergebruik. Het is belangrijk dat de aangeboden producten functioneel, schoon en veilig zijn voor gebruik.

d. Freefy kan naar eigen goeddunken beoordelen of een product voldoet aan de kwaliteitsnormen en behoudt zich het recht voor om producten te weigeren of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.

e. Gebruikers die herhaaldelijk producten van lage kwaliteit aanbieden, kunnen worden onderworpen aan maatregelen, waaronder waarschuwingen, opschorting of beëindiging van hun account.

f. Freefy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van producten verkregen via de App. Gebruikers worden aangemoedigd om de aangeboden producten zorgvuldig te inspecteren voordat ze deze accepteren of gebruiken.


Aansprakelijkheid

a. Freefy is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, juistheid, veiligheid of wettigheid van de aangeboden items door gebruikers. Alle transacties vinden plaats tussen de gebruikers zelf.

b. Freefy is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of letsel voortvloeiend uit het gebruik van de App.

c. Freefy is niet verantwoordelijk voor enige technische problemen, onderbrekingen of storingen van de App.

d. In geen geval zal Freefy aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, punitieve of gevolgschade, inclusief winstderving, tenzij dit wettelijk is toegestaan.


Beëindiging

Freefy behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de App op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.


Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Nederland.


Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via contact@freefy.nl.